practice your future

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor adviserings- en implementatie projecten tussen SIOCON en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. 

2. Grondslag offertes 

Offertes van SIOCON zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.  De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek / project heeft verstrekt. 

SIOCON zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsovereenkomst", omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. 

3. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever 

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die  SIOCON nodig heeft.  Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van SIOCON betrokken (zullen) zijn. 

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering 

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door SIOCON geschiedt uitsluitend na onderling overleg en schriftelijke goedkeuring. 

5. Personeel 

5.1 Wijzigen adviesteams 

SIOCON kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.  De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten / projecten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.  Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met SIOCON plaatsvinden. 

5.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel 

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indienstneming onderhandelen, dan na overleg en schriftelijke goedkeuring van de wederpartij. 

6. Tarieven en kosten  

Over de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten.  Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.  Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die SIOCON noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van de hiervoor genoemde kostenvergoedingen zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven. 

7. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, die niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente plus 1 % in rekening gebracht, zonder dat schriftelijke ingebrekestelling is vereist.  Indien betaling achterwege blijft, kan SIOCON met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.  Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever.  Dit geldt zowel voor de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk 

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.  Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door de opdrachtgever, brengt SIOCON de noodzakelijke aanpassingen aan wanneer de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd. 

9. Duur en afsluiting van de opdracht 

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van SIOCON worden beïnvloed door allerlei factoren.  Men kan hierbij denken aan de kwaliteit van de informatie die SIOCON krijgt en de medewerking die wordt verleend.  SIOCON kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van het project zal zijn.  In financiële zin is het project afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen veertien dagen dient de opdrachtgever te reageren op de concept eindafrekening van SIOCON.  Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.  Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van SIOCON dan verleent SIOCON hieraan medewerking.  De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

10. Tussentijdse beëindiging  

Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen indien van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.  Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft SIOCON vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie. Het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag wordt als uitgangspunt gehanteerd. 

SIOCON mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als gevolg van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn aan te rekenen. Bovendien kan van SIOCON voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet worden gevergd.  SIOCON behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. Onder voorbehoud worden de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking gesteld. Voor zover dit extra kosten meebrengt worden deze in rekening gebracht. Indien een van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. 

11. Geschillen

Mochten partijen bij een ontstaan geen overeenstemming kunnen bereiken dan benoemen zij gezamenlijk een commissie van drie personen die optreedt als geschillen-commissie. Als partijen om welke reden dan ook niet bereid of in staat zijn om een geschillencommissie te benoemen dan wordt het geschil ter beoordeling voorgelegd aan de Kantonrechter van het kanton waar SIOCON gevestigd is.  Kosten voor het oplossen van het geschil van de geschillencommissie of van de kantonrechter worden gelijk verdeeld over partijen. 

12. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen zijn en blijven eigendom van SIOCON. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van SIOCON.

13. Vertrouwelijkheid

SIOCON is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever voor derden. SIOCON zal vanwege de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van SIOCON geen mededelingen doen over de aanpak van SIOCON, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

14. Aansprakelijkheid

SIOCON is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door SIOCON van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen wegens betrokken opdracht mag worden vertrouwd.  De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat SIOCON voor haar werkzaamheden wegens de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. 

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend. Indien de opdrachtgever later de schade constateert heeft hij zijn rechten verwerkt. 

15. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 


Versie januari 2013

strategie innovatie organisatie consultancy

  SIOCON © 2007-2024

AVG